Eesti loomakaitseorganisatsioonide katuseorganisatsioon:
* Eestimaa Loomakaitse Liit: www.loomakaitse.eu

Eesti kodutute loomade varjupaigad ja turvakodud:
www.auh.ee/eestivarjupaigad

Eesti metsloomade varjupaigad:
* Elistvere: www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/elistvere-loomapark/tutvustus
* Nigula: mltk.nigula.ee

Loomade kaitse (eesti k):
* Veterinaar- ja Toiduameti Loomakaitsebüroo: www.vet.agri.ee
* Koer.ee: www.koer.ee
* Lemmik.ee (lemmikloomade poraal): www.lemmik.ee
* Loomade Vabatahtlikud: www.otsibkodu.ee

Loomade kaitse (inglise k):
* In Defense of Animals: www.idausa.org
* The Coalition for Consumer Information on Cosmetics : www.leapingbunny.org
* Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) : www.rspca.org.uk
* World Society for the Protection of Animals (WSPA): www.wspa.org.uk
* The Humane Society of the United States (HSUS): www.hsus.org


Eesti õigusaktid:
* Loomakaitseseadus 
* Nõuded põllumajanduslooma uimastamise, tapmise ja hukkamise ning neid teostavate isikute koolitusele, lubatud uimastamis- ja tapmisvahendid ning lubatud uimastamis- ja tapmismeetodid loomaliikide kaupa 
* Põllumajanduslindude aretuse eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmise veterinaarnõuded 
* Erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade kogumiseks ja loomapartiide koostamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal põllumajandusloomade pidamise veterinaarnõuded 
* Nõuded põllumajandusloomade vahendaja ettevõttele 
* Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele
* Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele
* Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele 
* Nõuded põllumajandusloomade vahendaja ettevõttele 
* Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutusettevõtetele esitatavad nõuded ning nende ettevõtete tunnustamise kord 

 

Koduloomad:
* Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS. millega keelatakse kassi- ja koeranahkade ning neid nahku sisaldavate toodete turuleviimine, ühendusse importimine ja ühendusest eksportimine 

Loomkatsed:
* KOMISJONI SOOVITUS: teaduslikes katsetes ja muudel teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade pidamise ja hooldamise suuniste kohta 
* NÕUKOGU DIREKTIIV,katseteks ja muudel teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitsega seotud liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta 
* KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE: Aruanne kosmeetikatoodete valdkonnas tehtavate loomkatsete alternatiivsete meetodite väljatöötamise, valideerimise ja õigusliku heakskiitmise kohta (2005) 
* Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta 
* KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE: Viies aruanne Euroopa Liidu liikmesriikides katseteks ja muudel teaduslikel eesmärkidel kasutatud loomi käsitleva statistika kohta 
* KOMISJONI SOOVITUS: teaduslikes katsetes ja muudel teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade pidamise ja hooldamise suuniste kohta